UA-75586922-2
Tootegrupid

Pakend ja tootjavastutus

OÜ Satcom on enda pakenditega seonduva tootjavastutuse üle andnud MTÜ-le Eesti Pakendiringlus.


Kõikidele pakendite taaskäitlemisega seonduvatele küsimustele leiab vastused MTÜ Eesti Pakendiringlus
kodulehelt www.pakendiringlus.ee .

Konteinerite asukohad üle Eesti

 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.

Pakendid jagunevad müügi-, rühma- ja veopakenditeks.

Müügipakendid jagunevad joogipakenditeks ja muuks müügipakenditeks ning on maksustatud pakendiaktsiisiga. Joogipakendid jagunevad omakorda pandiga koormatud ja pandiga koormamata joogipakenditeks. Pandiga koormatud pakendid on õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi klaas-, plast- ja metallpakendid

Müügipakend on lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks ettenähtud müügiühiku osa: piimapakid, majoneesipudelid, jogurtitopsid, klaaspurgid, tetrapakid, konservipurgid, pandiga koormamata joogipakendid jne.

Rühmapakend on mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata

Veopakend on mõeldud teatud arvu kaubaühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.
Veopakendid on: kartongkastid, mis on kauba ümber; kile, mis on kauba ümber jne

Veopakendid on: puitalused, metallindid,...

Pakendid jagatakse ka korduskasutuspakendiks ja ühekorrapakendiks

Korduskasutuspakend on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelustsükli jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest;
Ühekorrapakend on mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis on jäätmed jäätmeseaduse § 2 tähenduses, välja arvatud tootmisjäägid

Tootjavastutus

Tootjavastutus tähendab seda, et tootja peab finantseerima enda poolt Eesti siseturule lastud pakendite või probleemtoodete kogumist ja taaskasutamist peale toote eluea lõppu. Tootjad võivad täita oma vastutust kas iseseisvalt või koostöös teiste tootjatega.

Tootja on isik, kes laseb toote Eesti siseturule. Tootjaks jäätmeseaduse mõistes loetakse ka kauba maaletoojaid.

Tootjavastutus kehtib Eestis pakenditele ja probleemtoodetele. Probleemtooted on elektroonikaromud, rehvid, sõidukid.

Pakendite kogumise ja taaskasutamise korda reguleerib pakendiseadus ja probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise korda jäätmeseadus.